Newball

Privacy Policy

newball.info ตระหนักถึงความสำคัญของการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้ความสนใจ ในการใช้บริการบริษัทของเรา บริษัทจึงได้ทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นเพื่อใช้บังคับกับเจ้าของข้อมูลซึ่งใช้บริการกับบริษัทของเรา ได้แก่ เว็บไซต์ โดยมีหลักเกณฑ์ มาตรการกำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

  1. บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขตและใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการให้ เจ้าของข้อมูลรับรู้และให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามแบบวิธีการของบริษัท ในกรณีที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ
  2. วัตถุประสงค์ที่ทำการจัดเก็บข้อมูลมีขึ้นเพื่อ เพื่อสนับสนุนการส่งมอบบริการ, โฆษณา, ผลิตภัณฑ์, สิทธิพิเศษ, กิจกรรมด้านการตลาด ที่ตรงกับความต้องการของท่าน ผ่านช่องทางส่วนบุคคลที่ท่านยินยอมให้บริษัทจัดเก็บเท่านั้น 
  3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น จะดำเนินการภายใต้การได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้น บริษัทจะดำเนินการขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อน โดยบริษัทจะจัดให้มีมาตรการ ที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผย 
  4. นอกจากข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างผ่านเทคโนโลยี เช่น คุกกี้ (Cookie) หรือไฟล์ข้อมูลตัวอักษรขนาดเล็กที่รวบรวมข้อมูลในคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ อุปกรณ์อื่นของผู้ใช้งาน คุกกี้นั้นทำให้เราทราบถึงบริการหรือสินค้าที่ท่านชื่นชอบ ช่วยให้บริษัทจัดบริการข้อมูล และพัฒนาประสบการณ์การเข้าชมเว็บไซต์และแอปพลิเคชันได้ 
  5. หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ตลอดจนมีข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ขอใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถติดต่อบริษัทผ่านช่องทาง [email protected]